Toimitusehdot

Muuttolaatikoiden vuokralle ottajasta, muuttavasta asiakkaasta ja / tai varastointitilan vuokraajasta käytetään jäljempänä lyhennettä Asiakas.

Muuttolaatikot ym. vuokrattavat tuotteet

 1. Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin laatikot tai muut vuokrattavat tuotteet lähetetään tai noudetaan Muuttoapu.com varastosta päivään, jolloin ne palautetaan sinne mainitut päivät mukaan luettuna.
 2. Jokaisesta osakuljetuksesta veloitetaan toimitus- tai noutomaksu.
 3. Vuokraus- ja kuljetusmaksut on suoritettava laskua vastaan, ellei erikseen muuta ole sovittu.
 4. Jos Asiakas ei ole tyytyväinen toimitettuihin laatikoihin ym. vuokrattaviin tuotteisiin, määrään tai laatuun nähden, tai ko. vuokrausehtoihin, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä Muuttoapu.com yhden vuorokauden kuluessa, kuitenkin ennen vuokrattavien tuotteiden käyttöönottoa. Samoin laatikoita ym. palautettaessa on Asiakkaan ilmoitettava yhden vuorokauden kuluessa, mikäli määrään tms. on Asiakkaalla huomautettavaa.
 5. Laatikoita ei saa käyttää niitä turmelevien tavaroiden tai aineiden kuljetukseen tai säilyttämiseen, kuten laastit, maalit, öljyt tai muut vastaavat aineet.
  Asiakas on vastuussa laatikoista ym. vuokrattavista tuotteista. Puuttuvista, turmeltuneista ja rikkoutuneista tuotteista veloitetaan Muuttoapu.com tuotehinnaston mukainen veloitushinta.
 6. Tulipalon tai muun vahingon tapahduttua laatikoille tai muille vuokrattaville tuotteille tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä Muuttoapu.com välittömästi.
  Vuokra laskutetaan kuukausittain. Maksuehto 10 pv netto/sopimuksen mukaan. Viivästyskorko 11 %. Muuttoapu.com varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.
 7. Vuokrattavat tuotteet saa korjata ainoastaan Muuttoapu.com.
 8. Mikäli Asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on Muuttoapu.com oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus sekä saada vuokrattavat tuotteet haltuunsa.

Varastointi

Varastoinniksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa Muuttoapu.com on ottanut vastaan tavaraa, ja joista on tehty varastointisopimus. Mitään muita tapahtumia, esim. jos Asiakkaan tavaraa on ollut muuttoautossa yön yli, ei lueta varastoinniksi eikä tavarat näin ollen ole Muuttoapu.com vastuulla.

 1. Varastoinnin vuokra-aika laskutetaan jokaiselta varastointipäivältä mukaan lukien varastoon tulo- ja lähtöpäivä.
 2. Jokaisesta varastoon tapahtuvasta tuonnista/noudosta tai muusta käynnistä veloitetaan hinnaston mukainen käsittelymaksu. Mikäli tavaroiden tuonti/nouto tapahtuu Muuttoapu.com autoilla, ei kyseisestä käsittelymaksua veloiteta.
 3. Muuttoapu.com ei ole vakuuttanut varastoitavia tavarat murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta.Asiakkaan on vakuutettava kaikki varastoitava tavara omalla vakuutuksella.Yleensä kotivakuutuksen muuttaminen riittää.
 4. Vuokra laskutetaan kuukausittain. Maksuehto 10 pv netto/sopimuksen mukaan. Viivästyskorko 11 %. Muuttoapu.com varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.
 5. Mikäli erääntynyt vuokra tai osa vuokrasta on ollut maksamatta vähintään 21 vrk eräpäivästä, on Muuttoapu.com oikeus katsoa sopimus heti päättyneeksi(laskun eräpäivänä). Ilman eri ilmoitusta. Muuttoapu.com lähettämien tähän sopimukseen liittyvien ilmoitusten, laskujen ja muun kirjeenvaihdon katsotaan tulleen Asiakkaalle tiedoksi, kun ne on lähetetty Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.
 6. Muuttoapu.com ei ole velvollisuutta luovuttaa varastoituja tavaroita tai osaa niistä Asiakkaalle, mikäli varastointikulut mahdollisine viivästyskorkoineen ja kuluineen ovat osittainkin maksamatta. Varastointisopimukseen sovelletaan lisäksi lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688).
 7. Mikäli vuokralaskua ei ole kokonaisuudessaan maksettu 21 vrk kuluessa eräpäivästä. Varaston vuokrasopimus katsotaan rauenneeksi laskun eräpäivänä. Asiakkaan on noudettava tavarat suoritusta vastaan viimeistään 30 vrk erpäpäivän jälkeen. Muutoin sovellamme yllä olevaa lakia.

Muutto- ym. palvelut

Muutto- ym. palveluiksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa Muuttoapu.com tai Muuttoapu.com alihankkija on toimittanut Asiakkaalle työtehtävää varten työntekijöitä tai erilaista kalustoa.

 1. Laskutus tapahtuu Asiakkaalle erikseen ilmoitettujen veloitushintojen mukaan.
 2. Mikäli laskutus tapahtuu yksikköveloitushintojen mukaan, veloitetaan jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Minimiveloitusyksikkö on 30 minuuttia. Veloitusaika alkaa miesten lähtiessä liikkeelle toimistoltamme ja päättyy miesten palattua.
 3. Normaalin työpäivän aikana on Muuttoapu.com työntekijöillä kaksi kahvitaukoa (á 15 min) sekä yksi ruokatauko (30 min). Ruoka- ja kahvitauot veloitetaan normaalien veloitushintojen mukaan.
 4. Annettuun tarjoukseen voivat vaikuttaa seikat, jotka eivät johdu Muuttoapu.com toimista, kuten:
  4.1 Force majeure
  mikäli muuton aikana tulee viivästyksiä, jotka eivät johdu Muuttoapu.com:sta (mm. hissien rikkoontuminen, sota, sabotaasi, lakko, viranomaisten toimenpiteet).
  4.2 Tarjouksen ulkopuoliset työt
  mikäli Asiakas teettää Muuttoapu.com tarjouksen ulkopuolisia töitä, Asiakas tai Asiakkaan henkilökunta ei ole pakannut omia tavaroitaan valmiiksi, tavaramäärä on etukäteen ilmoitettua suurempi tai jokin muu seikka mistä on tarjouksen teon yhteydessä sovittu joko kirjallisesti tai suullisesti. Tarjouksen ulkopuoliset työt veloitetaan erikseen.
 5. Muuttopalvelut laskutetaan muuton jälkeen. Maksuehto 10 pv netto/sopimuksen mukaan. Viivästyskorko 11 %. Muuttoapu.com varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.
 6. Rikkoontumiset ja muut vahinkotapahtumat
  6.1 Mikäli muuton tai muun työsuorituksen aikana rikkoontuu Asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on Asiakkaan tehtävä Tiekuljetuslain mukaan kirjallinen reklamaatio Muuttoapu.com 7 (seitsemän) päivän kuluessa. Ellei näin ole menetelty, Muuttoapu.com on vastuusta vapaa.
  6.2 Mikäli siirrettävät tavarat eivät ole pakattu asianmukaisesti, ei Muuttoapu.com korvaa tapahtuneita vaurioita. Asianmukainen pakkaus tarkoittaa tavaroiden pakkaamista Muuttoapu.com muutto-ohjeiden mukaisesti. Asianmukainen pakkaus on aina Asiakkaan vastuulla ellei toisin ole sovittu.
  6.3 Lattioiden ja vastaavien pintojen suojaaminen muuton tai muun työsuorituksen ajaksi on aina Asiakkaan vastuulla ellei toisin ole sovittu.
  6.4 Muuttoapu.com työntekijöiden ja Asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.
  6.5 Emme vastaa pianon sointiäänen muutoksista, emmekä mahdollisista rakenteellisista vioista mitkä huomataan siirron jälkeen ja tästä johtuvista rikkoontumista.
 7. Vakuutusehdot
  7.1 Tapaturmavakuutus kattaa Muuttoapu.com omalle henkilökunnalle työssä aiheutuneet tapaturmat.
  7.2 Mahdollisessa korvaustilanteessa tai mikäli otetaan erillinen lisämuuttovakuutus, lasketaan tavaroiden arvo ns. päivän arvon mukaan (=minkä arvoisia tavarat ovat kuljetuspäivänä).
  7.3 Mikäli irtaimistoon kuuluu yksikköarvoltaan yli 2000 euron arvoisia esineitä, tulee ne vakuuttaa erikseen, lisäksi taide- ja antiikkiesineistä tulee toimittaa aitoustodistus, ostotodistus tai arvioitsijan lausunto sekä valokuva. Lisämuuttovakuutuksesta teemme tarjouksen erikseen.
  7.4 Muuttoapu.com korvausvastuu siirrettävälle irtaimistolle aiheutuneista vahingoista perustuu Tiekuljetussopimuslakiin (20 € /kg).
  7.5 Vastuuvakuutus kattaa Asiakkaan kiinteälle omaisuudelle (rakennukset, rakenteet ym.) aiheutuneet vahingot enintään 500 000 euroon asti.
  7.6 Muuttoapu.com korvausvastuu ja vakuutus eivät korvaa tavaran katoamisia.
  7.7 Muuttoapu.com korvausvastuu ja vakuutus kattavat ainoastaan Muuttoapu.com oman henkilökunnan aiheuttamat vahinkotapahtumat.
 8. Teknisten laitteiden osalta Muuttoapu.com toiminnan vastuuvakuutus kattaa koneille ja laitteille tapahtuvat ulkoisesti havaittavat vauriot. Korvausvastuun ulkopuolella ovat kaikki sähköiset ja tietotekniset vahinkotapahtumat, kuten tiedostojen varmistukset, ohjelmien ja tiedostojen tuhoutuminen, johtojen yms. irrottamisesta/asentamisesta väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.
 9. Työturvallisuus
  Mikäli Muuttoapu.com osoitetussa työsuorituksessa tai vastaavassa on syytä huomioida työturvallisuusnäkökohtia joko siirrettävissä tavaroissa tai Asiakkaan toimitiloissa, on Asiakkaan ilmoitettava siitä Muuttoapu.com työturvallisuusvastaavalle ennen työsuorituksen aloittamista.
 10. Muuttohinta sidottu tehtyihin työtunteihin. Ali ja yli tunnit muuttavat suhteessa kustannusta. Arvioiduista työtunneista laskutetaan vähintään 70% jos arvioitu työtuntimäärä alittuu reilusti.
 11. Mahdollinen muuton peruminen tapahtuduttava viimeistään 10 vrk ennen muuttoa. Tämän jälkeen peruminen ilman veloitusta ei ole mahdollista. Veloituksen suuruun on 30% muuton kustannuksista.
 12. Maksuehto 10 vrk / tai muuten sovittu kirjallisesti
 13. Vahingon sattuessa asiakkaalla on 600 € omavastuu

Riitaisuudet

Näiden toimitusehtojen johdosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Jos niissä ei yrityksistä huolimatta ole päästy yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asiat Imatran käräjäoikeudessa.

Ota yhteyttä

040 528 0240
[email protected]

Palvelemme

ark. 07.00 – 19.00

Ota yhteyttä